Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 22 2013

spójrz mi w oczy, powiedz 'co jest na zło lekiem?',
a jeśli jestem złem, powiedz chcesz mnie znać jeszcze?
— Bonson
Reposted byblueeyes88unconscious
4375 e236
Reposted fromscorpix scorpix viamjoszu mjoszu
6469 090e
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viatatuaze tatuaze
Take me to neverland
Reposted fromweheartit weheartit
6857 a3cd
Reposted fromtwice twice viabartlomiej bartlomiej
jeśli kochasz, to masz szansę jeszcze,
bo miłość zagina czasoprzestrzeń.
— L.U.C
Reposted frombartlomiej bartlomiej
4896 9335 500
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viawrazliwa wrazliwa

December 07 2013

4358 5718
Reposted fromseaweed seaweed viateknolovesong teknolovesong
7605 ddae
Reposted fromimmortal-a immortal-a vianotthesame notthesame
3913 2044
Reposted fromucieknijmi ucieknijmi vianotthesame notthesame
Don't Let The Muggles Get You Down. | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit
7325 7005
9944 39be
7362 c238
Reposted fromgoniewicz goniewicz viawrazliwa wrazliwa

December 06 2013

1295 224a
Reposted fromi-am-just-a-man i-am-just-a-man viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl